English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 3.4

藏家喜爱度0.0/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.9/1.0

观赏价值0.7/1.0

价格优势1.0/1.0

流通性0.0/1.0

投资价值0.4/2.0

了解更多3.4/10

炁墨-32号

于立

类型水墨
材质纸本水墨
风格抽象
尺寸90 x 90 cm
题材其他
创作年份2017

价格

¥ 76,000
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 无装裱此件作品未装裱或者需要重新装裱 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
收货地址 :

运费: 121

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

于立

新水墨艺术家 · 中国

在售作品 33

官网
已关注1

《龙头》

240 x 400 cm   |  ¥ 897,000

《梦笔生花》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《鸟入山林》

65 x 135 cm   |  ¥ 82,000

《炁墨-3号》

90 x 135 cm   |  ¥ 115,000

《炁墨-5号》

90 x 135 cm   |  ¥ 115,000

《炁墨-9号》

90 x 90 cm   |  ¥ 76,000

《炁墨-15号》

90 x 90 cm   |  ¥ 77,000

《炁墨-16号》

90 x 90 cm   |  ¥ 77,000

《炁墨-17号》

500 x 120 cm   |  ¥ 560,000

《炁墨-18号》

500 x 120 cm   |  ¥ 560,000

《炁墨- 22 号》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《炁墨-28号》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《炁墨-29号》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《炁墨-30号》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《炁墨-31号》

105 x 90 cm   |  ¥ 88,000

《炁墨-32号》

90 x 90 cm   |  ¥ 76,000

《炁墨-34号》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《炁墨-8号》

66 x 130 cm   |  ¥ 80,000

《生长》

35 x 90 cm   |  ¥ 30,000

《十六观》

240 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《寿山》

86 x 170 cm   |  ¥ 136,000

《悟读》

35 x 90 cm   |  ¥ 30,000

《抽墨 14》

240 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《抽墨 15》

240 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《小炁墨-1号》

30 x 30 cm   |  ¥ 9,000

《小炁墨-3号》

30 x 30 cm   |  ¥ 9,000

《壹》

120 x 250 cm   |  ¥ 280,000

《六君子图之一》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《六君子图之二》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《六君子图之三》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《六君子图之四》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《六君子图之五》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

《六君子图之六》

60 x 60 cm   |  ¥ 35,000

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知