English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 3.5

藏家喜爱度0.5/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.7/1.0

观赏价值0.9/1.0

价格优势0.7/1.0

流通性0.0/1.0

投资价值0.3/2.0

了解更多3.5/10

流年4

米小西

类型水墨
材质纸本水墨
风格抽象
尺寸53 x 84 cm
题材其他
创作年份2019

价格

¥ 6,000
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 无装裱此件作品未装裱或者需要重新装裱 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
收货地址 :

运费: 90

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

米小西

青年艺术家 · 中国

在售作品 37

官网
已关注11

《流年8 》

33 x 136 cm   |  ¥ 7,000

《流年4 》

53 x 84 cm   |  ¥ 6,000

《流年9 》

33 x 136 cm   |  ¥ 7,000

《流年12 》

94 x 74 cm   |  ¥ 12,000

《春心如许 》

70 x 40 cm   |  ¥ 25,000

《流年6 》

49 x 99 cm   |  ¥ 13,000

《流年7 》

33 x 136 cm   |  ¥ 7,000

《向死而生 》

40 x 70 cm   |  ¥ 13,000

《流年14 》

94 x 74 cm   |  ¥ 12,000

《流年11 》

94 x 71 cm   |  ¥ 12,000

《桃花源4 》

60 x 86 cm   |  ¥ 6,000

《桃花源之暗湧 》

115 x 80 cm   |  ¥ 13,000

《流年4-1 》

50 x 100 cm   |  ¥ 12,000

《桃花林 》

50 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《桃花源之幻觉 》

80 x 115 cm   |  ¥ 10,000

《翠痕 》

68 x 100 cm   |  ¥ 13,000

《桃潭 》

30 x 44 cm   |  ¥ 4,000

《和羞走 》

62 x 86 cm   |  ¥ 13,000

《围城 》

85 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《流年13 》

78 x 68 cm   |  ¥ 12,000

《流年10 》

33 x 136 cm   |  ¥ 7,000

《生之门 》

85 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《海逝 》

63 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《城市幻觉3 》

50 x 100 cm   |  ¥ 7,000

《城市幻觉4 》

50 x 100 cm   |  ¥ 7,000

《新来瘦 》

30 x 44 cm   |  ¥ 4,000

《寻觅 》

57 x 86 cm   |  ¥ 8,000

《弥足1 》

96 x 97 cm   |  ¥ 11,000

《桃花源之幻境 》

50 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《高冷 》

185 x 95 cm   |  ¥ 13,000

《城市幻觉2 》

50 x 100 cm   |  ¥ 7,000

《野 游 》

45 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《高冷之夜 》

69 x 40 cm   |  ¥ 7,000

《桃花源1 》

80 x 115 cm   |  ¥ 12,000

《桃花源之空城 》

115 x 85 cm   |  ¥ 9,000

《一念之间 》

50 x 75 cm   |  ¥ 7,000

《城市幻觉 》

50 x 100 cm   |  ¥ 12,000

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知