English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 3.6

藏家喜爱度0.3/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.7/1.0

观赏价值0.8/1.0

价格优势1.0/1.0

流通性0.0/1.0

投资价值0.4/2.0

了解更多3.6/10

向阳1

李佳宁

类型油画
材质布面油画
风格具象
尺寸60 x 50 cm
题材花卉
创作年份2022

价格

¥ 5,400
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 未装框此件作品已托裱或无需托裱但未装框 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
收货地址 :

运费: 106

收藏 2

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

李佳宁

青年艺术家 · 中国

在售作品 54

官网
已关注5

《向阳1》

60 x 50 cm   |  ¥ 5,400

《向阳时》

100 x 100 cm   |  ¥ 18,000

《昨夜东风》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《时夏5》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《闲观2》

45 x 160 cm   |  ¥ 12,960

《闲观3》

45 x 160 cm   |  ¥ 12,960

《花晨月夕1》

70 x 60 cm   |  ¥ 7,560

《晴醺1》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《时夏1》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《时夏4》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《岚山2》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《千里江山》

245 x 176 cm   |  ¥ 77,616

《香气》

155 x 40 cm   |  ¥ 11,160

《随安1》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《陶然5》

40 x 60 cm   |  ¥ 4,320

《闲观1》

45 x 160 cm   |  ¥ 12,960

《知荷》

60 x 70 cm   |  ¥ 7,560

《知微处》

170 x 85 cm   |  ¥ 26,010

《幽篁里3》

60 x 88 cm   |  ¥ 9,504

《再生繁花》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《再生繁花1》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《随安》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《闲观4》

45 x 160 cm   |  ¥ 12,960

《千里烟波》

245 x 176 cm   |  ¥ 77,616

《晴醺》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《岚山1》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《八月的一个午后》

155 x 40 cm   |  ¥ 11,160

《馥郁》

155 x 40 cm   |  ¥ 11,160

《酣春》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《禾枝 5》

150 x 110 cm   |  ¥ 29,700

《禾枝 1》

110 x 150 cm   |  ¥ 29,700

《禾枝3》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《禾枝4》

170 x 85 cm   |  ¥ 26,010

《红玫瑰》

50 x 60 cm   |  ¥ 5,400

《观山1》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《观山2》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《繁花》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《繁花2》

80 x 80 cm   |  ¥ 11,520

《繁花里》

50 x 170 cm   |  ¥ 15,300

《观山4》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《观山5》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《等新绿系列3》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《等新绿系列4》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《等新绿系列6》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《等新绿系列7》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《观山3》

85 x 170 cm   |  ¥ 26,010

《禾枝2》

85 x 170 cm   |  ¥ 29,700

《等新绿系列2》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《花晨月夕》

60 x 70 cm   |  ¥ 7,560

《等新绿系列5》

110 x 150 cm   |  ¥ 17,280

《幽篁里2》

90 x 130 cm   |  ¥ 21,060

《别枝》

100 x 70 cm   |  ¥ 12,600

《初晴》

100 x 100 cm   |  ¥ 18,000

《等新绿系列1》

110 x 150 cm   |  ¥ 29,700

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知