English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 3.4

藏家喜爱度0.2/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.6/1.0

观赏价值0.8/1.0

价格优势0.9/1.0

流通性0.1/1.0

投资价值0.4/2.0

了解更多3.4/10

云图腾之生命的力量

子红

类型油画
材质布面油画
风格具象 观念
尺寸80 x 60 cm
题材花卉
创作年份2022

价格

¥ 8,000
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 未装框此件作品已托裱或无需托裱但未装框 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
收货地址 :

运费: 133

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

子红

青年艺术家 · 中国

在售作品 76

官网
已关注3

《云图腾之嬉戏》

150 x 120 cm   |  ¥ 15,000

《云图腾王者之暖阳》

80 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾王者之岁月的洗礼》

200 x 180 cm   |  ¥ 30,000

《云图腾王者之文明的起源》

200 x 150 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾王者之金叶》

200 x 150 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾之光云》

80 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之鸿雁》

80 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾王者之畅想曲No.1》

200 x 100 cm   |  ¥ 23,000

《云图腾之冬月》

120 x 100 cm   |  ¥ 11,000

《云图腾之走向自然》

200 x 150 cm   |  ¥ 26,000

《云图腾之雨后的牧场》

150 x 120 cm   |  ¥ 13,000

《云图腾之祈福树》

80 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《云图腾王者之远山》

50 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾王者之天高地远》

60 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾王者之生命的绽放》

150 x 200 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾之未来已来孵化器》

90 x 60 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾未来已来之微笑》

60 x 80 cm   |  ¥ 6,000

《云图腾未来已来之富贵花开》

60 x 90 cm   |  ¥ 14,000

《云图腾未来已来之锦图》

150 x 100 cm   |  ¥ 26,000

《云图腾未来已来之凯旋》

100 x 120 cm   |  ¥ 24,000

《云图腾未来已来之畅想曲NO.1》

150 x 200 cm   |  ¥ 40,000

《云图腾未来已来之像花儿一样绽放》

100 x 120 cm   |  ¥ 24,000

《云图腾之前行》

150 x 120 cm   |  ¥ 19,999

《云图腾之日出》

120 x 100 cm   |  ¥ 12,000

《云图腾之生命的力量》

80 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之天边》

80 x 60 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾王者之草原的尽头是海洋》

200 x 150 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾王者之草原的深秋》

200 x 150 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾王者之仿佛昨日》

200 x 150 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾之春雪》

60 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之大地》

80 x 60 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之瞭》

100 x 120 cm   |  ¥ 10,000

《云图腾未来已来之大白》

100 x 120 cm   |  ¥ 20,000

《云图腾未来已来之守望》

80 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《龙珠》

200 x 126 cm   |  ¥ 40,000

《云图腾未来已来之传奇》

150 x 100 cm   |  ¥ 36,000

《云图腾未来已来之天马》

100 x 120 cm   |  ¥ 32,000

《云图腾未来已来之龙马》

100 x 80 cm   |  ¥ 16,000

《云图腾未来已来之爱在飞》

100 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之未来已来No.17》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾未来已来之境界》

120 x 150 cm   |  ¥ 25,000

《云图腾之未来已来No.4》

80 x 100 cm   |  ¥ 10,000

《云图腾之未来已来No.5》

100 x 80 cm   |  ¥ 10,000

《云图腾之未来已来花仙子》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾之未来已来No.10》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾之未来已来No.11》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾之安2》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾未来已来之云端》

100 x 80 cm   |  ¥ 14,000

《云图腾之年代》

120 x 150 cm   |  ¥ 19,999

《云图腾之净土》

100 x 80 cm   |  ¥ 9,000

《云图腾之可可》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾之古城》

100 x 80 cm   |  ¥ 9,000

《云图腾王者之红山》

100 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之蜻蜓与马兰》

60 x 80 cm   |  ¥ 6,000

《云图腾之祝福》

140 x 110 cm   |  ¥ 16,000

《云图腾之安1》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾之蛋与石》

70 x 90 cm   |  ¥ 9,000

《云图腾之鞍》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾之路》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾未来已来之你好蝴蝶No.2》

80 x 100 cm   |  ¥ 9,000

《云图腾未来已来之呼唤 》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾王者之知乎》

60 x 150 cm   |  ¥ 11,000

《云图腾王者之探索者》

150 x 100 cm   |  ¥ 28,000

《云图腾之未来已来No.6》

80 x 100 cm   |  ¥ 10,000

《云图腾之未来以来No.7》

100 x 120 cm   |  ¥ 15,000

《云图腾之未来已来No.8》

120 x 150 cm   |  ¥ 15,000

《云图腾之小白》

60 x 80 cm   |  ¥ 7,000

《云图腾之饮》

120 x 150 cm   |  ¥ 16,000

《云图腾之百灵》

120 x 100 cm   |  ¥ 11,000

《云图腾之百灵寻巢》

60 x 90 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之百灵鸟》

80 x 100 cm   |  ¥ 8,000

《云图腾之敖伦苏木》

120 x 100 cm   |  ¥ 11,000

《云图腾王者之净界》

100 x 80 cm   |  ¥ 8,888

《云图腾之未来已来No.15》

50 x 60 cm   |  ¥ 4,000

《云图腾之未来已来马兰花》

80 x 100 cm   |  ¥ 12,000

《云图腾未来已来之来自马兰的爱》

80 x 100 cm   |  ¥ 12,000

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知